Lions RøddingVelkommenOm LionsKlubbenMødekalenderAktiviteterKontaktLinks
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave

 Arbejdsgrupper

 

Ny struktur i Lions Club Rødding.

Strukturen i klubben blev ændret med indgangen til år 2000, for at få en ny og mere effektiv mødeafvikling, med en mere differentieret hjemme- og udeaktivitet.

 

Strukturen er som følger:

Aktivitetsgruppe
Velfærdsgruppe
Støttegruppe
Gruppernes struktur
Den praktiske afvikling af møderne
 

 Aktivitetsgruppe - Den pengeskabene gruppe

Det er gruppens primære opgave, i størst muligt omfang at sikre midler til klubbens aktivitetskasse, inden for klubbens muligheder og evne.

Midlerne skabes ved, at gruppen iværksætter forskellige pengeskabene aktiviteter af større eller mindre omfang.

Som basis skal gruppen sikre, at aktiviteterne er givtige for at sikre en høj succesrate. Hellere få men givtige initiativer og aktiviteter.

Gruppen skal ved klubårets begyndelse sætte sig nogle mål og omfang for årets aktiviteter.

Gruppen er også ansvarlig for klubbens PR aktiviteter, der dækker hele klubben på tværs.

PR arbejdet skal være synligt både i og uden for klubben.

I denne gruppe indgår fra bestyrelsen Sekretæren og Pastpræsidenten.

 

 Velfærdsgruppe - Den kulturelle og sociale gruppe

Det er gruppens primære opgave at sikre det egentlige aktive clubliv, ved at arrangere de sociale og kulturelle aktiviteter i klubben, samt at sikre kontinuiteten i tilgangen af nye medlemmer.

Gruppen er ansvarlig for et righoldigt, aktivt og spændende program for klubaftener og andre indslag, og for sikre et godt samarbejdet med Husum klubben.

Gruppen forestår den praktiske side af hvervningen af nye medlemmer og er ansvarlig for, at medlemstilgangen sikrer klubbens basis og beståen på et aktivt og attraktivt niveau.

I denne gruppe indgår fra bestyrelsen Clubmesteren og Tailtwisteren

 

 Støttegruppe - Den bevilgende gruppe

Det er gruppens primære opgave at administrere klubbens midler i bevillingsøjemed. At finde måder og muligheder for at bevilge klubbens midler, så de hjælper og støtter humanitære, sociale og kulturelle formål på bedste måde, på alle niveauer, lokalt, nationalt og internationalt på bedste måde

Gruppen er også ansvarlig for ungdoms- og ældrearbejdet i klubben, herunder IR/YE arbejdet, fordelingen af Lions sommerhusene samt den årlige ældreudflugt.

I denne gruppe indgår fra bestyrelsen Vicepræsidenten og Kassereren

 

 Gruppernes struktur

Hver af grupperne skal have en formand, der er udvalgt af præsidenten, og formanden vælger selv sin næstformand. Disse to personer arbejder tæt sammen.

  • Formanden er den ledende og fordelende i gruppen.
  • Ved formandens forfald til et møde overtager næstformanden, kan han heller ikke være til stede, er det formandens pligt at sikre, at der vælges en stedfortræder
  • Hver formand eller ved forfald næstformanden i gruppen, orienterer ved det samlede klubmøde om de ting, der nu måtte være omkring alle de emner der er aktive i gruppen, og som ligger i gruppens regi.

Ved aktiviteter eller andre behov trækkes der på klubmedlemmer på tværs af grupperne, som det har været hidtidig praksis i klubben.

Det er frit for formanden i den enkelte gruppe, hvordan han vil sammensætte undergrupper, og hvor mange deltagere, de skal have.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke være formand for nogen af de ovenstående grupper.

 

 Den praktiske afvikling af møderne

 
Ved møderne sætter man sig efter spisningen sammen i grupperne og arbejder i ca. 20 minutter. Man arbejder med og klargør emner til det efterfølgende samlede clubmøde.

Clubmesteren styrer, hvornår man er rede til at påbegynde det samlede møde, men der skal være tid til at arbejde.

Klubbens møder planlægges således, at det andet møde i måneden, den 4. tirsdag, fast skal foregå på hotellet, og dette bør ikke fraviges.

Møderne på hotellet er kun forbeholdt indslag der foregår i Lionsregi, som besøg af Zoneformand og besøg af unge YE'ere.

Det tilstræbes, at de fremmede indlæg, der skal holdes på klubaftener på hotellet, i udstrækning ikke tager mere end maksimalt 1 time, af hensyn til det egentlige klubmøde, der skal afholdes på disse aftener.

Det andet møde, der ligger den anden tirsdag i måneden tilstræbes at være udemøder, der sammensættes af medlemmer fra Velfærdsgruppen. Der kan også arrangeres aftener på hotellet, med et tema der er i tråd med tiden og det øvrige program.

Det tilstræbes, at de fleste møder er programsat, inden klubhalvårets begyndelse, men der må gerne være to eller maksimalt tre møder i et klubår, der ikke er programsat.

Møderne kan bruges til kulturelle og sociale aftener, med teater-, musik-, museums-, galleri-, virksomhedsbesøg og lignende.

Det skal tilstræbes, at der i hvert klubhalvår ligger et møde sammen med Husumklubben.

Det tilstræbes, at Lady Lions kan indbydes til at deltage i samtlige disse møder.

De ovennævnte ikke programsatte møder, behøver så ikke ligge på en tirsdag, men de skal være programsat med mødedag, tidspunkt og emne, mindst 1 måned, før de finder sted.

Afviklingen af klubmøderne skal foregå struktureret, der skal være stil over møderne, men også et let og humoristisk præg.

Det skal være hyggeligt og sjovt at være medlem af Lions Club Rødding.

Bestyrelsesmøder skal være programsat ugen før hjemmemødet.

Med ovenstående tilstræbes det at give klubben en ny og bedre profil både indad - som udad til.

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark